1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najciekawsza wizytówka” (dalej zwany: „Konkursem”) jest Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Franciszka Kniaźnina 12, 31-637 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287675, posiadająca NIP 5272549760, REGON: 14105362000000 i kapitał zakładowym wpłacony w całości w wysokości 50 000 zł, dalej zwana: „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs odbywa się w dniach 8 - 10.11.2021 r. podczas targów Warsaw Industry Week  organizowanych w Nadarzynie, Aleja Katowicka 62.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.
 5. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wrzucenie własnej wizytówki do odpowiednio oznakowanego pojemnika Organizatora podczas targów Warsaw Industry Week. Wrzucenie wizytówki jest także równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną,
 7. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi podczas w dniu 15.11.2021 r. poprzez wybór najciekawszej wizytówki.
 8. Oceny wizytówek dokona Jury powołane przez Organizatora, które przyzna tylko jedną nagrodę w postaci zestawu LEGO Mindstorms, Wynalazca robotów (51515).
 9. Warunkiem zdobycia nagrody jest:
  1. kompletność danych na wizytówce, tj. imienia i nazwiska, adresu email, kontaktu telefonicznego, firmy (jeśli jest to wizytówka firmowa),
 10. Dopuszcza się modyfikowanie wizytówek w celu ich upiększenia, jednak pod warunkiem, że wizytówki zawierać będą widoczne informacje, o których mowa w pkt 9 lit b Regulaminu.
 11. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrodę.  
 12. W razie wątpliwości związanych z interpretacją poszczególnych zapisów Regulaminu, wiążącej i ostatecznej wykładni dokonuje Organizator.
 13. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Udostępnione wizytówki będą gromadzone w celu organizacji Konkursu oraz następnie w celach marketingowych.
 14. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do Konkursu.
 15. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;
  2. niezgłoszenie się do odbioru nagrody w momencie wyłonienia zwycięzców;
  3. przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałej z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od Organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 17. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej oraz w miejscu przeprowadzania Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin w całości oraz że zapoznał się z przedstawionymi poniżej informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 18. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2094).
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób, które zrealizują otrzymaną Nagrodę jest Organizator Konkursu tj. Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Franciszka Kniaźnina 12, 31-637 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287675, posiadająca NIP 5272549760, REGON: 14105362000000.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres podany w pkt 1 lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer).
 3. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, realizacji nagrody oraz rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. Następnie dane wszystkich Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach marketingowych (kontaktu w celach biznesowych, informacji o produktach itp.).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: Rozporządzenie), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co równoważne jest z wycofaniem się z udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięzców także brakiem możliwości realizacji Nagrody. Aby cofnąć zgodę należy złożyć stosowne ustne oświadczenie Organizatorowi Konkursu podczas Trwania Konkursu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników po odbyciu Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f w celu realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora, tj. obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń. Dane osobowe uczestników będą także przetwarzane w celach marketingowych (informacja o produktach, ewentualny kontakt w celach biznesowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i realizacji nagrody.
 6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy u znają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Dane Uczestników przetwarzane są w okresie trwania Konkursu, a następnie do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu – w zależności od tego, które będzie miało zastosowanie najpierw. Po realizacji Konkursu dane będą przetwarzane dla zabezpieczenia roszczeń w okresie przedawnienia roszczeń, według okresów wskazanych w przepisach.
 8. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników w szczególności następujące dane osobowe mogące znajdować się na wizytówkach, wręczonych Organizatorowi zgodnie z pkt 6 Regulaminu Konkursu: imię i nazwisko, dane kontaktowe: adresy email, numery telefonów, dane firmy i stanowisko służbowe (w przypadku, gdy Uczestnik udostępni takie dane na wizytówce).
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe tych Uczestników Konkursu, których wizytówki zostały wybrane jako wygrywające mogą zostać odczytane osobom uczestniczącym w ogłoszeniu wyników, dane osobowe pozostałych Uczestników Konkursu nie będą udostępniane tylko pracownikom Organizatora w celu realizacji celów marketingowych.
Czy ta informacja była pomocna?