Regulamin akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy klientów, którzy otrzymali ulotkę promocyjna, złożyli zamówienie przez Conrad Smart Procure i wystąpili z wnioskiem o voucher cashback. 

1. Organizatorem promocji „Voucher Cashback Conrad Smart Procure” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Voucher Cashback” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.

3. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.

4. Nagrodami są VOUCHERY CASHBACK stanowiące 2% wartości netto sumy Zamówień złożonych w okresie promocyjnym (z wyłączeniem opłaty transportowej) do wykorzystania na stronie conrad.pl

5. Promocja obowiązuje do dnia 31.07.2020 do godz. 23:59. 

6. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienia przez Conrad Smart Procure, zgodnie z Regulaminem Sklepu i wystąpią z wnioskiem o voucher cashback. 
 2. Wartość, na jaką opiewa voucher cashback uzależniona jest od sumy wartości dokonanych zamówień (z wyłączeniem opłaty transportowej) w okresie od 15.06.2020 do 31.07.2020
 3. Przesłanie wniosku o voucher cashback będzie uważane za równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Conrad, z którą można się zapoznać pod adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo. 
 4. Voucher cashback może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego zamówienia. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Wartość nabywanego towaru musi być wyższa od wartości nominalnej vouchera cashback. Uczestnik jest obowiązany dopłacić różnicę w cenie.
 5. Przyjmowane wniosków o voucher cashback trwa od 15.06.2020 do dnia 31.07.2020 do godz. 23:59. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte.
 6. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego cashback w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 7. Nie istnieje możliwość zamiany vouchera cashback na gotówkę.
 8. Voucher należy zrealizować na stronie conrad.pl
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru.
 11. Vouchery cashback będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od momentu dostarczenia zamówienia, przy czym nagroda nie będzie wysłana, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienia i zwróci towar (odstąpi do umowy).
 12. Vouchery cashback są ważne przez miesięc od momentu ich otrzymania. 

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zw. z udziałem w Promocji jest Organizator określony w pkt 1 powyżej.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w każdym czasie odwołana, odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji.

 4. Dane przetwarzane będą przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń zw. z udziałem w Promocji lub do czasu cofnięcia zgody w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

 6. Szczegółowe dane nt. przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw dostępne są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1. 
 2. Uczestnik otrzyma Voucher cashback stanowiący 2%  netto sumy Zamówień złożonych w okresie promocyjnym, (z wyłączeniem opłaty transportowej) o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której wykorzystany został voucher, klientowi zostanie zwrócona cena faktycznie przez niego zapłacona za zakupy (towar/produkty). Wartość voucheru nie zostanie zwrócona bowiem, nie podlega on wymianie na świadczenie gotówkowe. 
 4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 15.06.2020. 
Czy ta informacja była pomocna?