Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który złożyli zamówienie powyżej min. 1000 zł netto.

1. Organizatorem promocji „Wyjątkowa promocja dla miłoścników techniki” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2.1  Promocja „Wyjątkowa promocja dla miłoścników techniki” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.

2.2 W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin.

2.3 Produktami promocyjnymi/Nagrodami za 1 zł netto są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.

2.4 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2020 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu

3. Zasady uczestnictwa w Promocji

3.1 W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 2.4, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, o wartości co najmniej 1000,01 zł (słownie: tysiąc 01/100 groszy) netto i zrealizują za nie płatność. 

3.2 Wybrali Nagrodę w zależności od wartości zamówienia.

3.3 Wysłali e-mail na adres [email protected], w treści podając numer faktury, numer klienta, numer zamówienia,  wybraną Nagrodę oraz jej adres dostawy i klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o. w celu wzięcia udziału w Promocji i zapoznałem się z informacjami nt. przetwarzania danych osobowych przez Conrad Electronic sp. z o.o..” 

3.4 Uczestnik, który złoży Zamówienie o wartości mieszczącej się w przedziale określonym w tabeli nr 1 poniżej i wyśle e-mail otrzymuje za 1 zł netto jeden z Produktów promocyjnych. 

3.5 Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru. 

3.6 Nagrody będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od dnia doręczenia zamówienia, przy czym nagroda nie będzie wysłana, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienie i zwróci towar (odstąpi do umowy). 

4. Postanowienia końcowe

4.1 W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 3 ppkt 3.1.

4.2 Promocja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sklep

4.3 Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Produkt promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.

4.4 Produkty promocyjne, o których mowa w nin. Regulaminie nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne, ani inne niż wskazane w Regulaminie Produkty.

4.5 Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.

4.6 Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.

4.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.

4.8 Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 10.11.2020.

 

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Wyjątkowa promocja dla miłoścników techniki” - ulotka

Wartość Zamówienia (netto):

Produkt promocyjny za 1 zł netto:

Powyżej 1000 zł 

Słuchawki In Ear JBL T110BT

Powyżej 2000 zł  Golarka Braun Series 3 ProSkin 3000s
Powyżej 3000 zł  Smartwatch Denver SW-660