Regulamin akcji specjalnej

Akcja dotyczy Klientów, którzy otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w promocji i złożyli do końca grudnia zamówienie na łączną kwotę min. 2000 zł netto. 

1. Organizatorem promocji „Złóż zamówienia i odbierz VOUCHER do 150 zł ” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Złóż zamówienia i odbierz VOUCHER do 150 zł” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.

3. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.

4. Nagrodami są VOUCHERY wskazane w tabeli nr 1 poniżej.

5. Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2019 do godz. 23:59.

6. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie zgodnie z Regulaminem Sklepu, na łączną kwotę min. 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych  00/100 groszy) netto i zrealizują za nie płatność. 
 2. Po otrzymaniu zamówienia, wysłali e-mail do swojego opiekuna handlowego, w treści podając numer faktury wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o. w celu wzięcia udziału w Promocji i zapoznałem się z informacjami nt. przetwarzania danych osobowych przez Conrad Electronic sp. z o.o..” .
 3. Wartość, na jaką opiewa voucher uzależniona jest od łącznej wartości zamówień złożonych w grudniu i może maksymalnie wynosić 150 zł brutto.
 4. Voucher może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego zamówienia. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Wartość nabywanego towaru musi być wyższa od wartości nominalnej vouchera. Uczestnik jest obowiązany dopłacić różnicę w cenie przy pomocy jednej z metod płatności dostępnej w conrad.pl
 5. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru.
 8. Nagrody będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od dnia doręczenia zamówienia, przy czym nagroda nie będzie wysłana, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienie i zwróci towar (odstąpi do umowy).
 9. Vouchery rabatowe mogą być zrealizowane do 31.03.2020 r. wyłącznie w Sklepie Internetowym www.conrad.pl

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zw. z udziałem w Promocji jest Organizator określony w pkt 1 powyżej.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w każdym czasie odwołana, odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji.

 4. Dane przetwarzane będą przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń zw. z udziałem w Promocji lub do czasu cofnięcia zgody w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

 6. Szczegółowe dane nt. przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw dostępne są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1. 
 2. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Voucher promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której wykorzystany został voucher, klientowi zostanie zwrócona cena faktycznie przez niego zapłacona za zakupy (towar/produkty). Wartość voucheru nie zostanie zwrócona bowiem, nie podlega on wymianie na świadczenie gotówkowe. 
 4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.12.2019.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienia i odbierz VOUCHER do 150 zł ” 

Wartość zamówień  VOUCHER promocyjny
2 000 NETTO 60 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 61 zł BRUTTO
3 000 NETTO 90 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 91 zł BRUTTO
5 000 NETTO 150 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 151 zł BRUTT0
Czy ta informacja była pomocna?