Regulamin akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy Klientów, którz otrzymali ulotkę promocyjną i złożyli do końca grudnia zamówienia na łączną kwotę min. 3000 zł netto przez Conrad Smart Procure. 

1. Organizatorem promocji „Złóż zamówienia przez Conrad Smart Procure i odbierz VOUCHER” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Złóż zamówienia przez Conrad Smart Procure  i odbierz VOUCHER” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.

3. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.

4. Nagrodami są VOUCHERY wskazane w tabeli nr 1 poniżej.

5. Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2019 do godz. 23:59. 

6. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienia przez Conrad Smart Procure, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na łączną kwotę min. 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych  00/100 groszy) netto. 
 2. Wartość, na jaką opiewa voucher uzależniona jest od łącznej wartości zamówień złożonych w grudniu i może maksymalnie wynosić 500 zł brutto.
 3. Voucher może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego zamówienia. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Wartość nabywanego towaru musi być wyższa od wartości nominalnej vouchera. Uczestnik jest obowiązany dopłacić różnicę w cenie. 
 4. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru.
 7. Nagrody będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od momentu dostarczenia zamówienia, przy czym nagroda nie będzie wysłana, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienia i zwróci towar (odstąpi do umowy).
 8. Vouchery rabatowe są ważne przez okres 2 miesięcy od momentu ich otrzymania. 

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zw. z udziałem w Promocji jest Organizator określony w pkt 1 powyżej.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w każdym czasie odwołana, odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji.

 4. Dane przetwarzane będą przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń zw. z udziałem w Promocji lub do czasu cofnięcia zgody w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

 6. Szczegółowe dane nt. przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw dostępne są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1. 
 2. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Voucher promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której wykorzystany został voucher , klientowi zostanie zwrócona cena faktycznie przez niego zapłacona za zakupy (towar/produkty). Wartość voucheru nie zostanie zwrócona bowiem, nie podlega on wymianie na świadczenie gotówkowe. 
 4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.12.2019. 

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienia przez Conrad Smart Procure i odbierz VOUCHER” 

Wartość zamówień VOUCHER promocyjny
3 000 NETTO 150 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 151 zł BRUTTO
5 000 NETTO 250 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 251 zł BRUTTO
10 000 NETTO 500 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 501 zł BRUTT0
Czy ta informacja była pomocna?