Regulamin akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy Klientów, którzyotrzymali ulotkę promocyjną i złożyli do końca marca 2021 zamówienia na łączną kwotę min. 5000 zł netto przez Conrad Smart Procure. 

1. Organizatorem promocji „Złóż zamówienia przez Conrad Smart Procure i odbierz VOUCHER” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Złóż zamówienia przez Conrad Smart Procure  i odbierz VOUCHER” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w na platformie Conrad Smart Procure,  zwanejym dalej „CSP”.

3. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.

4. Nagrodami są VOUCHERY wskazane w tabeli nr 1 poniżej.

5. Promocja obowiązuje do dnia 31.03.2021 do godz. 23:59. 

6. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci CSP, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienia przez Conrad Smart Procure, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na łączną kwotę min. 5000 zł (słownie: pięć tysiące złotych  00/100 groszy) netto. 
 2. Wartość, na jaką opiewa voucher uzależniona jest od łącznej wartości zamówień złożonych w okresie 01.02 do 31.03  i może maksymalnie wynosić 1000 zł brutto.
 3. Voucher może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego zamówienia. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Wartość nabywanego towaru musi być wyższa od wartości nominalnej vouchera. Uczestnik jest obowiązany dopłacić różnicę w cenie. 
 4. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru.
 7. Vouchery będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od momentu dostarczenia zamówienia, przy czym voucher nie będzie wysłany, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienia i zwróci towar (odstąpi do umowy).
 8. Vouchery rabatowe są ważne przez okres 2 miesięcy od momentu ich otrzymania. 

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zw. z udziałem w Promocji jest Organizator określony w pkt 1 powyżej.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w każdym czasie odwołana, odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanych przed jej wycofaniem.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń zw. z udziałem w Promocji lub do czasu cofnięcia zgody w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
 6. Szczegółowe dane nt. przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw dostępne są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1. 
 2. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówień Voucher promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której wykorzystany został voucher , klientowi zostanie zwrócona cena faktycznie przez niego zapłacona za zakupy (towar/produkty). Wartość voucheru nie zostanie zwrócona bowiem, nie podlega on wymianie na świadczenie gotówkowe. 
 4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienia przez Conrad Smart Procure i odbierz VOUCHER” 

Wartość zamówień

VOUCHER promocyjny

5 000 NETTO

250 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 251 zł BRUTTO

10 000 NETTO

500 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 501 zł BRUTTO

20 000 NETTO

1000 zł BRUTTO na zakupy powyżej kwoty 1001 zł BRUTT0

Czy ta informacja była pomocna?