Dyrektywa RoHS zapewnia ochronę konsumenta

Dyrektywa RoHS odnosi się do ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W wersji 2011/65/EU obowiązuje ona prawnie od 28.06.2011 i zastępuje poprzednią dyrektywę 2002/95/WE. Wraz z publikacją dyrektywy (UE) 2015/863, lista substancji podlegających ograniczeniom została po raz kolejny rozszerzona.

Deklaracja RoHS i oznakowanie 

Firma Conrad Electronic jest świadoma zobowiązań wynikających z dyrektywy w UE. W tym kontekście Conrad Electronic zobowiązał umownie wszystkich swoich dostawców do przestrzegania odpowiednich wymogów (jako producent lub dystrybutor).

Elementy elektroniczne, które spełniają wymagania dyrektywy RoHS (według producenta) bez lub z wyłączeniami/zwolnieniami, są odpowiednio oznaczone w sklepie internetowym Conrad. Jako dystrybutor Conrad Electronic odwołuje się wyłącznie do informacji podawanych przez swoich dostawców / producentów podczas etykietowania. Dopóki nie ma wystarczających dowodów od dostawcy, przedmiotowe artykuły nie zostaną oznakowane. Conrad Electronic nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi za poprawność tych informacji.

Wykaz ograniczeń dotyczących substancji

1. Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Ołów (Pb), 0.1%
Rtęć (Hg), 0.1%
Kadm (Cd), 0.01%
Sześciowartościowy chrom (Cr VI), 0.1%
Polibromowane bifenyle, (PBB), 0.1%
Polibromowane etery di fenylowe (PBDE), 0.1%

2) Rozszerzenie wykazu zgodnie z dyrektywą 2015/863 (RoHS 3, od 22 lipca 2019 r.)
•    ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP), 0.1%
•    ftalan benzylu butylu (BBP), 0.1%.
•    ftalan dibutylu (DBP), 0.1%.
•    ftalan diizobutylu (DIBP), 0.1%.

Dodatkowe informacje:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=BG

Czy ta informacja była pomocna?