Farba do PCB Kontakt Chemie 74513-AA 400 ml

 • Nr produktu: 814183
 • Nr producenta: 74513-AA
 • EAN: 4011439312615

Żywica ochronna i topnik. Chroni nieosłonięte płytki obwodu drukowanego, zapobiega utlenianiu, ułatwia lutowanie.

 • Nr produktu: 814183
 • Nr producenta: 74513-AA
 • EAN: 4011439312615

Żywica ochronna i topnik. Chroni nieosłonięte płytki obwodu drukowanego, zapobiega utlenianiu, ułatwia lutowanie.

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7bf3ff57[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@76c98f05[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H
 • H 222: Skrajnie łatwopalny aerozol (H 222)
 • H 229: Pojemnik pod ciśnieniem. W przypadku podgrzewania może wybuchnąć. (H 229)
 • H 317: Może powodować reakcje alergiczne skóry (H 317)
 • H 319: Działa drażniąco na oczy. (H 319)
 • H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336)
 • H 412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (H 412)
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
 • P 102: Chronić przed dziećmi. (P 102)
 • P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210)
 • P 211: Nie rozpylać na otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu: (P 211)
 • P 251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. (P 251)
 • P 261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. (P 261)
 • P 271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. (P 271)
 • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
 • P 333 +313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. (P 333 +313)
 • P 410 +412: hronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F. (P 410 +412)
 • P 501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .(P 501)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7bf3ff57[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@76c98f05[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Środki czyszczące do PCB