pH-metr VOLTCRAFT PHT-200, wartość pH, redox (ORP)

 • Nr produktu: 1666058
 • Nr producenta: VC-8330290
 • EAN: 4053199529407

VOLTCRAFT PHT-200 to przyrząd pomiarowy do określania pH i potencjału redox. Pomiary jonoselektywne można również wykonywać na podstawie pomiarów napięcia. Nowy miernik pH oferuje wszystkie funkcje i cechy niezbędne do rutynowego, codziennego użytku …

 • Nr produktu: 1666058
 • Nr producenta: VC-8330290
 • EAN: 4053199529407

VOLTCRAFT PHT-200 to przyrząd pomiarowy do określania pH i potencjału redox. Pomiary jonoselektywne można również wykonywać na podstawie pomiarów napięcia. Nowy miernik pH oferuje wszystkie funkcje i cechy niezbędne do rutynowego, codziennego użytku …

Uwaga: substancje niebezpieczne

Uwaga

Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
 • P 302 +350: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. (P 302 +350)
 • P305 + P351 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. (P 305 + 351)
 • P 337 +313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. (P 337 +313)
 • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
 • P 406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. (P 406)

Uwaga: substancje niebezpieczne

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Urządzenia do pomiaru wody, analiza cieczy