Tusz wkład atramentowy, XYZprinting R1NKXXY101G, żółty

 • Nr produktu: 1601425
 • Nr producenta: R1NKXXY101G
 • EAN: 4713120936475

Kolorowa drukarka da Vinci Color z XYZprinting to pierwsza drukarka biurkowa FFF 3D w technologii True Color. Osiąga się to dzięki połączeniu technologii druku atramentowego i druku 3D. Dzięki zastosowaniu technologii atramentowej CMYK kropelki atram…

 • Nr produktu: 1601425
 • Nr producenta: R1NKXXY101G
 • EAN: 4713120936475

Kolorowa drukarka da Vinci Color z XYZprinting to pierwsza drukarka biurkowa FFF 3D w technologii True Color. Osiąga się to dzięki połączeniu technologii druku atramentowego i druku 3D. Dzięki zastosowaniu technologii atramentowej CMYK kropelki atram…

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b1fd410[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37efc77a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7545e4d8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H
 • H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary (H 225)
 • H 319: Działa drażniąco na oczy. (H 319)
 • H 301: Działa toksycznie po połknięciu (H 301)
 • H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336)
 • H 370: Powoduje uszkodzenie narządów
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
 • P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210)
 • P 260: Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. (P 260)
 • P 233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (P 233)
 • P 240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. (P 240)
 • P 241: Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu. (str. 241)
 • P 242: Używaj wyłącznie narzędzi nieiskrzących. (P 242)
 • P 243: Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. (P 243)
 • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
 • P 271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. (P 271)
 • P 273: Unikać uwolnienia do środowiska. (P 273)
 • P 301: W przypadku połknięcia: (P 301)
 • P 311: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 311)
 • P 303 +361 +353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. (P 303 +361 +353)
 • P 304 +340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.(P 304 + 340)
 • P 235: Przechowywać w chłodnym miejscu. (P 235)
 • P 403 +233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (P 403 +233)
 • P 370 +378: W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia …. (P 370 +378)
 • P 305 +351 +338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. (P 305 +351 +338)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b1fd410[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37efc77a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7545e4d8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Produkty podobne