Informacje dla konsumentów

O nas

Sprzedawcą jest Conrad Electronic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000287675 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, kapitał zakładowy w kwocie 50000 PLN, w pełni opłacony.Sprzedawca w procesie obsługi zamówień kontaktuje się za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Klienci mogą kontaktować się z Biurem Obsługi Conrad Electronic sp. z o.o. pod nr tel. (12) 622 98 00, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy lub mailowo na adres: [email protected]. Koszt połączenia - według stawek operatora sieci Klienta.

Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu

Informujemy, że Conrad Electronic sp. z o.o. dostarczając sprzęt elektryczny lub elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych umożliwia nieodpłatnie odbiór zużytego sprzętu pod warunkiem, że sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
Można także nieodpłatnie dokonać zwrotu zużytego sprzętu jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować  się z nami przez formularz kontaktowy.
Szczegółowe wykazy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla poszczególnych województw i miejscowości znajdują się m.in. pod wskazanymi poniżej adresami:

http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html
http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/index.php?m=mp
http://www.electro-system.pl/punkty-zbi%C3%B3rki.html

Realizacja Zamówienia

Klient składając Zamówienie ma możliwość wyboru dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawy realizujemy za pośrednictwem kuriera, którym jest firma DPD.

Termin realizacji Zamówienia wskazany jest przy Produkcie i liczony jest od dnia zapłaty, a w przypadku przesyłek płatnych "za pobraniem" od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku zamówień zawierających kilka Produktów o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowanie najpóźniej w terminie obejmującym najdłuższy czas realizacji.

Dostawy realizujemy jedynie na terytorium RP. Dostawy realizujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Koszt dostawy zależy od Produktu (wagi, rozmiaru) i wskazany jest każdorazowo przy Produkcie:

Forma dostawy Płatność przelewem (przelew, karta) Płatność za pobraniem
Kurier DPD 19,99 zł 25,99 zł

Płatności

Klient składając Zamówienie ma możliwość wyboru sposobu zapłaty spośród następujących form:

 • płatność online: za pośrednictwem serwisu PayU - w chwili składania Zamówienia;
 • wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia;
 • "za pobraniem" - gotówką przy dostawie Produktu przez kuriera.
 • Przelew z odroczonym terminem płatności

Termin realizacji Zamówienia wskazany jest przy Produkcie i liczony jest od dnia zapłaty, a w przypadku przesyłek płatnych "za pobraniem" od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku zamówień zawierających kilka Produktów o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowanie najpóźniej w terminie obejmującym najdłuższy czas realizacji.

Dostawy realizujemy jedynie na terytorium RP. Dostawy realizujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Gwarancja

Wszystkie Produkty oferowane w Conrad.pl objęte są gwarancją udzieloną przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy, nr rejestru: Amtsgericht Amberg HRB 3896.

Klient realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy: Conrad Electronic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10. Obowiązki gwaranta realizuje Sprzedawca.

Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia zakupu, a w przypadku produktów marki "Voltcraft" - 3 lata.

Gwarancja zostaje udzielona na teren RP.

Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Sprzedawca w terminie 30 dni wymieni Produkt na wolny od wad lub zwróci cenę. W przypadku wyprzedania Produktu objętego gwarancją, obowiązek gwaranta ogranicza się do zwrotu Ceny. Gwarancją nie są objęte wady Produktu w razie jego zamontowania lub uruchomienia niezgodnego z dostarczoną instrukcją, a także: w razie jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją; gdy Produkt był naprawiany przez osoby inne niż gwarant, sprzedawca lub osoby przez nich upoważnione, wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia mechanicznego nie wynikającego z wady tkwiącej w Produkcie; gdy ujawnione wady są spowodowane nieprzestrzeganiem warunków montażu lub eksploatacji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za za niezgodność towaru z umową rzeczy sprzedanej (Produktu).

Klient może żądać wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

W celu zareklamowania niezgodnego z umową  Produktu na podstawie udzielonej gwarancji, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem, że korzysta z gwarancji, określić w przybliżeniu na czym polega niezgodność z umową, podać swoje dane, w tym adres email lub numer telefonu, potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, a także wskazać, którego z przysługujących mu uprawnień się domaga (wymiana Produktu na nowy lub zwrot ceny).

Reklamację, reklamowany Produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o takim dowodzie (np. numer Zamówienia) należy wysłać do Działu Reklamacji Sprzedawcy na adres: DPD Polska Conrad Electronic Sp. z o.o. ul. Bierutowska 81 , 51-317 Wrocław.

Zwroty

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże w przypadku dokonania przez Państwa wyboru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia (zgodny z rozpiską znajdującą się poniżej) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Conrad Electronic sp. z o.o., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, tel. 12 622 98 00 , nr faxu: 12 622 98 10, adres e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zamieszczonego poniżej lub z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklepu Conrad.pl, zamieszczonego na stronie www.conrad.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.conrad.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Proszę rzecz zwrócić na adres Conrad Electronic sp. z o.o. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres: DPD Polska Conrad Electronic Sp. z o.o.  ul. Bierutowska 81 , 51-317 Wrocław.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Poniżej szacunkowy koszt standardowych przesyłek kurierskich:

MASA OPŁTA (ZŁ)
opakowanie do 1 kg 35
powyżej1 kg do 5 kg 42
powyżej 5 kg do 10 kg 45
powyżej 10 kg do 20 kg 50
powyżej 20 kg do 30 kg 55
powyżej 30 kg do 50 kg 90

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Conrad Electronic sp. z o.o., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, tel. 12 622 98 00, nr faxu: 12 622 98 10, adres e-mail: [email protected]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku przesyłek wielkogabarytowych (tj. przekraczających wagę 50 kg), wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 2000 PLN . Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w odniesieniu do umów:

 • oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, chyba że do zawarcia umowy doszło podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki;
 •  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy chyba że do zawarcia umowy doszło podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, chyba że do zawarcia umowy doszło podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, chyba że do zawarcia umowy doszło podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Reklamacje

Procedura rozpatrywania reklamacji:

W celu zareklamowania Produktu niezgodnego z umową, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o niezgodności Produktu z umową, ze wskazaniem czy korzysta z uprawnień wynikających z niezgodności Produktu z umową, czy z gwarancji, przyczyny reklamacji (określić w przybliżeniu na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym adresu email lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku dochodzenia uprawnień z tytułu odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, Klient powinien wskazać, wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa bądź wymiana albo obniżenie ceny bądź odstąpienie od umowy (tylko gdy niezgodność z umową jest istotna) o ile:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 • Sprzedawca  nie doprowadził towaru do zgodności z umową
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony, a to naprawy bądź wymiany towaru
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Reklamację,  Produkt niezgodny z umową, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o zakupie (np. nr zamówienia, data) należy wysłać na adres: DPD Polska Conrad Electronic Sp. z o.o. ul. Bierutowska 81 , 51-317 Wrocław.

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt .

Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do Regulaminu dostępnego na stronie www.conrad.pl. Klient po wypełnieniu formularza powinien odesłać go na podany powyżej adres.

Gdy ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę lub uzyskania dodatkowych informacji o reklamacji, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. (12) 622 98 00. Koszt połączenia według stawek operatora Klienta.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta drogą elektroniczną na wskazany w reklamacji adres e -mail o rozpatrzeniu reklamacji. Jeśli Klient składając reklamację zażądał wymiany Produktu na nowy lub naprawy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o jaką cena być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni, oznacza to, iż żądanie uznał za uzasadnione. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie ją zrealizuje np. wymieniając Produkt na nowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Klientowi pieniądze.

Zasady składania reklamacji na podstawie gwarancji znajdują się przy informacjach o gwarancji.