Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Wprowadzenie

 1. Conrad Electronic Sp. z o.o. jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych swoich klientów oraz użytkowników.
 2. Niniejszy dokument powstał jako urealnienie zasady przejrzystości zdefiniowanej i wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Jego celem jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących praw.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których Conrad Electronic sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Definicje

 1. Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy:
  • Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
  • Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.

Administrator, Inspektor, Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych podmiotów określonych w pkt II - jest Conrad Electronic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000287675, NIP: 527-25-49-760, Regon: 141053620, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył korporacyjnego inspektora ochrony danych osobowych w ramach grupy kapitałowej, którym jest: Christian Volkmer, adres e-mail: [email protected]].
 3. Zarówno z Administratorem, jak też z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres wskazany powyżej w pkt 4 oraz w ramach komunikacji elektronicznej na adres inspektora.

Zasady

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:
  • Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,
  • Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,
  • Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,
  • Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,
  • Przetwarzane dane są uaktualniane,
  • Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, a to: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom, firmom zbierającym opinie o produktach oraz o serwisach internetowych, oraz podmiotom powiązanym kapitałowo.
 2. Niezależnie od nin. Polityki prywatności, która jest dostępna w stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie składania zamówienia lub zakładania konta w sklepie internetowym, lub w odpowiednich terminach – w przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.
 3. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów posiadających konto w sklepie internetowym, klientów nie posiadających konta w sklepie internetowym, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo oraz telefonicznie).
 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Administratora w związku z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies.
 5. Strony internetowe/serwisy prowadzone przez Administratora mogą być zintegrowane z aplikacjami oraz serwisami podmiotów trzecich, po to aby umożliwić korzystanie z ich usług (np. logowanie za pośrednictwem serwisu Facebook), w takim wypadku zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie w zw. z korzystaniem z ich serwisów i narzędzi, regulowane są niezależnie od Administratora przez te podmioty trzecie w ramach obowiązujących u nich polityk prywatności.

II   Postanowienia szczegółowe

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów zarejestrowanych (posiadających konto) w sklepie internetowym

Administrator danych Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620.
Dane kontaktowe  

Z administratorem danych może  Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected] lub pisemnie na następujący adres: ul. Pilotów 10, Kraków 31-462.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy świadczenia usługi elektronicznej w postaci posiadania zarejestrowanego konta w sklepie internatowym administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- jeśli robi  Pani/Pan zakupy w sklepie internetowym administratora, to również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- jeśli robi  Pani/Pan zakupy w sklepie internetowym administratora, to również w celu badania satysfakcji/zadowolenia ze zrealizowanej transakcji oraz zakupionych produktów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest stałe monitorowanie satysfakcji klientów z dokonanych transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- jeśli chce  Pani/Pan otrzymać fakturę Vat, również w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- ew. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora – na podstawie  uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- udostępnienia danych jako danych kontaktowych podmiotom świadczącym usługi analizy ryzyka biznesowego oraz firmom windykacyjnym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest eliminowanie ryzyka nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami oraz windykacja należności (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- Przez okres, w którym będzie Pani/Pan zarejestrowanym klientem sklepu internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową;

- Przez okres realizacji umowy sprzedaży towaru, a później do czasu  do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi badania sytuacji gospodarczo-finansowej podmiotów gospodarczych (wywiadowniom gospodarczym) firmom windykacyjnym, dostawcom usług IT, usług księgowych, firmom zbierającym opinie o produktach oraz o serwisach internetowych, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, obsługującym system rejestracji zwrotów i reklamacji, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Przy czym, w każdym przypadku, gdy ujawniamy Pani/Pana dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli podmioty świadczą usługi na zlecenie administratora i w zw. z tym przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, to zawsze odbywa się to na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Przekazywanie danych poza EOG   Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies. Dane mogą być przekazane do odbiorców na terenie Stanów Zjednoczonych w ramach tzw. Privacy Shield Framework.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim  Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje  Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora  Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może  Pani/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje  Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych w związku z rejestracją w sklepie internetowym i zawieraną umową sprzedaży jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwa rejestracja i zakup towarów.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji O ile wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie wywoływać to wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych, w tym w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystanie ich do oceny i analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Taka forma profilowania umożliwi Administratorowi dopasowanie jego oferty i kierowanych treści (newsletterów, o ile wyraziła Pani/Pan na ich otrzymywanie zgodę) do Pani/Pana zainteresowań. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów nie zarejestrowanych (bez konta) w sklepie internetowym

Administrator danych Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620
Dane kontaktowe  

Z administratorem danych może  Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected] lub pisemnie na następujący adres: ul. Pilotów 10, Kraków 31-462.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- jeśli chce Pani/Pan otrzymać fakturę Vat, również w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- w celu badania satysfakcji/zadowolenia ze zrealizowanej transakcji oraz zakupionych produktów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest stałe monitorowanie satysfakcji klientów z dokonanych transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- ew. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora – na podstawie  uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

- udostępnienia danych jako danych kontaktowych podmiotom świadczącym usługi analizy ryzyka biznesowego oraz firmom windykacyjnym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest eliminowanie ryzyka nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami oraz windykacja należności (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- Przez okres, w którym będzie Pani/Pan zarejestrowanym klientem sklepu internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową;

- Przez okres realizacji umowy sprzedaży towaru, a później do czasu  do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi badania sytuacji gospodarczo-finansowej podmiotów gospodarczych (wywiadowniom gospodarczym), firmom windykacyjnym, dostawcom usług IT, usług księgowych, firmom zbierającym opinie o produktach oraz o serwisach internetowych,, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, obsługującym system rejestracji zwrotów i reklamacji, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Przy czym, w każdym przypadku, gdy ujawniamy Pani/Pana dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli podmioty świadczą usługi na zlecenie administratora i w zw. z tym przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, to zawsze odbywa się to na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Przekazywanie danych poza EOG   Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies. Dane mogą być przekazane do odbiorców na terenie Stanów Zjednoczonych w ramach tzw. Privacy Shield Framework.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim  Pani/Pana  dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje  Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora  Pani/Pana  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje  Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji O ile wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie wywoływać to wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych, w tym w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystanie ich do oceny i analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Taka forma profilowania umożliwi Administratorowi dopasowanie jego oferty i kierowanych treści newsletterów do Pani/Pana zainteresowań. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera

Administrator danych Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620.
Dane kontaktowe  

Z administratorem danych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący adres: ul. Kni.aźnina 12, Kraków 31-637

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom   Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.
Okres przez który dane będą przechowywane Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora.
Odbiorcy danych  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom   Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera jest dobrowolne.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Conrad Electronic sp. z o.o. oraz osób, z którymi kontaktuje się Conrad Electronic sp. z o.o. telefonicznie, mailowo, , za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz automatycznego chata.

 

Administrator danych Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620
Dane kontaktowe   

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący j.w.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi na pytanie przesłane do administratora i prowadzenie korespondencji, w tym również kontakt ze strony administratora w celu udzielenia informacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą adminisratora.

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane Dane będą przetwarzane  przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), w okresie a po ustaniu relacji przez okres roku.
Odbiorcy danych  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie, , w tym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

III   Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila w tym przedmiocie na adres: [email protected]  lub o kontakt listowny na adres wskazany w pkt I ppkt 5.
 2. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.
 3. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 29.04.2022 r.