Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006

Cel REACH: Unikanie zagrożeń.

Rozporządzenie UE dotyczące chemikaliów REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals) WE nr 1907/2006 weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. Obowiązuje bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE. Głównym celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed możliwymi zagrożeniami chemicznymi. W związku z tym łańcuch dostaw ma pewne obowiązki w zakresie rejestracji i informacji.

Oświadczenie Conrad w sprawie REACH

Ochrona konsumenta jest najwyższym priorytetem w Conrad Electronic. Przywiązujemy dużą wagę do jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dlatego wszystkie produkty z naszej oferty podlegają regularnym i surowym kontrolom jakości. Oczywiście obejmuje to również zgodność z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi substancji szkodliwych.

Conrad Electronic jest świadomy obowiązków wynikających z rozporządzenia UE. W tym kontekście zobowiązał umownie wszystkich swoich dostawców do przestrzegania odpowiednich wymagań (jako producentów lub dystrybutorów). Conrad Electronic nie ma obowiązku rejestracji substancji i preparatów zgodnie z rozporządzeniem REACH. 

Jako dystrybutor, Conrad Electronic opiera się wyłącznie na informacjach przekazanych przez danego producenta / dostawcę. Conrad Electronic nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi za poprawność tych informacji.

Informacje REACH od naszych dostawców:

Przejdź do informacji REACH od naszych dostawców

Obowiązek podania informacji o produktach zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH

Conrad Electronic, jako dystrybutor jest zobowiązany, zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH, do przekazywania wszelkich istotnych informacji o substancjach znajdujących się na liście kandydackiej (SVHC), jeśli zostały one dostarczone przez producenta / dostawcę.

Zapytania dotyczące artykułów należy przesyłać na poniższy adres e-mail, podając numer artykułu / producenta:

[email protected]l

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stale poszerza listę SVHC (lista kandydacka). Aktualna lista SVHC jest dostępna pod następującym linkiem:
https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

Obowiązek podania informacji o preparatach zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH

Obowiązek podania informacji o preparatach (np. sprayach, klejach, farbach itp.) jest spełniony poprzez kartę charakterystyki. Udostępniamy karty charakterystyki online do bezpłatnego pobrania, pod warunkiem, że zostały dostarczone przez producenta / dostawcę.
Odpowiedzialność za przechowywane u nas karty charakterystyki ponosi dany producent / dostawca.

Więcej informacji: http://echa.europa.eu