Administracja danych

Administratorem danych jest Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10.

Z Administratorem można skontaktować się listownie pod adresem powyżej, lub za pośrednictwem e-mail: [email protected]

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer). 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie  z poleceniami administratora.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora jest dobrowolne.