Dane osobowe - klienci nie zarejestrowani

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów nie zarejestrowanych (bez konta) w sklepie internetowym

Administrator danych

Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620

Dane kontaktowe

Z administratorem danych może  Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący adres:  ul. Pilotów 10, Kraków 31-462.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail [email protected] (Christian Volkmer).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- jeśli chce Pani/Pan otrzymać fakturę Vat, również w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- ew. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, obsługującym system rejestracji zwrotów i reklamacji, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim  Pani/Pana  dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje  Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora  Pani/Pana  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje  Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

O ile wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie wywoływać to wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych, w tym w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystanie ich do oceny i analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Taka forma profilowania umożliwi Administratorowi dopasowanie jego oferty i kierowanych treści newsletterów do Pani/Pana zainteresowań. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.