Dane osobowe - opinie od użytkowników

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych w związku z otrzymywaniem opinii od Użytkowników za pośrednictwem usługi dodawania opinii na stronie internetowej Spółki

Administrator danych

Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-462, przy ul. Pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620

Dane kontaktowe

Z administratorem danych możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący adres:  ul. Pilotów 10, Kraków 31-462

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

- świadczenia usługi umieszczania ocen i recenzji dodanych przez klientów na stronie internetowej sklepu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem w związku z zamieszczoną opinią – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane do momentu utrzymywania przez  Administratora na swojej stronie www usługi publikacji opinii.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usług i przetwarzane w sposób zautomatyzowany – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe świadczenie usług.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.