Informacje przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-637), przy ul. Kniaźnina 12, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620
Dane kontaktowe

Z administratorem danych możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący adres:  ul. Kniaźnina 12, Kraków 31-637.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres j.w. lub e-mail  [email protected] (Christian Volkmer).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • wysyłania newslettera o promocjach i produktach oferowanych przez Administratora, o ile wyrazisz na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane podane w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Odbiorcy danych Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, system rejestracji zwrotów i reklamacji , operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu  wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.Podanie danych osobowych w celu  wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora jest dobrowolne.