Regulamin archiwalny z dnia 25.12.2017

§ I Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.conrad.pl, który prowadzony jest przez Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający - Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620, kapitał zakładowy w kwocie 50000 PLN.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.conrad.pl.
Produkt - rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.
Cena - cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
Koszty dostawy - koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.
Termin dostawy - termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.
Dostawca - firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.
Zamówienie - zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
Miejsce dostawy - adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP.
Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
BOK - Biuro Obsługi Klientów dostępne pod nr 12 622 98 00, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, koszt połączenia wg stawek operatora Klienta.

Punkt Odbioru Osobistego - punkt, w którym Sprzedawca umożliwia odbiór Produktu, w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji w Zamówieniu, znajdujący się pod adresem: Kraków (31-462), ul. Pilotów 10

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

7. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JawaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies) dla urządzeń mobilnych: urządzenie mobilne z systemem operacyjnym (IOS 8 lub wyższy; Android 4.0 lub wyższy; Windows Phone 7 lub wyższy) umożliwiającymi uruchomienie przeglądarki internetowej (z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies).

8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca na potrzeby obsługi Zamówień kontaktuje się z Klientami drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy zarejestrowany Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ II Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

 • poprzez stronę internetową Sklepu: www.conrad.pl
 • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: [email protected]
 • telefonicznie pod nr tel. (12) 622 98 00               
 • wysyłając formularz zamówienia zamieszczony w katalogach prezentujących Produkty.

2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

 • dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień");
 • wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej;
 • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

4. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza, znajdującego się pod zakładką "Szybkie zakupy".

5. Klient może złożyć Zamówienie również:

 • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres [email protected] - przez całą dobę;
 • telefonicznie pod nr tel. 801 005 133, (12) 622 98 00 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia według stawek operatora Klienta).

6. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy lub wybór opcji odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm), oraz odpowiednio adres e-mail lub numer telefonu.

7. W przypadku Konsumentów, do złożenia Zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie konieczne jest jego potwierdzenie w odpowiedzi na e-mail Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

8. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§ III Obsługa Zamówień.

1. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 2 godzin otrzyma e-mail określający szczegóły Zamówienia, w tym nazwę Produktu, numer Produktu, ilości sztuk, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i Termin dostawy, Koszty dostawy albo w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy i koszt odbioru), całkowita suma do zapłaty, termin zapłaty, a także numer Zamówienia.

2. W mailu, o którym mowa w ust. 1 Konsument otrzyma informacje obejmujące:

 • główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres składania reklamacji;
 • łączną cenę i koszty dostawy;
 • sposób i termin zapłaty;
 • sposób i termin spełnienia świadczenia oraz stosowaną przez Sprzedawcę procedurę rozpatrywania reklamacji;
 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy, ze wskazaniem wyjątków, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku do Ustawy;
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
 • funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
 • mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

§ IV Terminy dostawy

1. Termin dostawy wskazany jest każdorazowo dla Produktu i widoczny jest przy Produkcie.

2. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót) od dnia złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić.

5.  W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, bez utraty innych roszczeń:

 • Wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy;
 • Zmienić Zamówienie;
 • Odstąpić od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.

7. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 lit c uzależnione jest od uprzedniego wezwania do wykonania umowy przez Sprzedawcę z wyznaczeniem terminu dodatkowego, chyba że Produkt został całkowicie wyprzedany. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeśli Klient dokonał przedpłaty.

8.  Postanowienia Regulaminu dotyczące Terminu dostawy stosuje się odpowiednio do terminu, w którym Produkt będzie możliwy do odbioru w Puncie Odbioru Osobistego, w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy realizacji Zamówienia.

§ V Realizacja Zamówienia: Dostawa lub Odbiór w Punkcie Odbioru Osobistego.

1. Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy lub - w przypadku wyboru takiej opcji w Zamówieniu - umożliwiając odbiór Produktu w Punkcie Odbioru Osobistego, po jego sprowadzeniu z Magazynu Sprzedawcy, zgodnie z treścią złożonej przez Klienta dyspozycji w trakcie składania zamówienia.

2. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wybranej formy płatności i dostawy).

3. W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 100 kg lub wymiary powyżej 60 cm x 60 cm, Koszt dostawy zostanie ustalony indywidulanie z Klientem przez BOK.

4. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

5. Składając Zamówienie Klient ma możliwość wybrania opcji własnego odbioru zamówionego Produktu w Punkcie Odbioru Osobistego. W takim wypadku Klient sam lub poprzez upoważnioną przez siebie osobę odbiera Produkt. Koszt realizacji Zamówienia poprzez odbiór w Punkcie Odbioru Osobistego wskazany jest na stronie Sklepu i widoczny jest przy wyborze Produktu.

6. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na adres elektroniczny Klienta. W przypadku sprzeciwu Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT w wersji papierowej.

§ VI Płatności

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

 • Płatność online: za pośrednictwem serwisów: Serwisu PayU, Sofort (Klarna) - w chwili składania Zamówienia;
 • Wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia
 • Gotówką - do rąk Dostawcy przy odbiorze Produktu w Miejscu dostawy (*"za pobraniem")

2. Przelew z odroczonym terminem płatności - jest to forma płatności przyznawana po indywidualnych ustaleniach z klientem biznseowym. Termin płatności zależy głównie od wielkości i regularności zakupów u sprzedawcy w naszej firmie.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 98 1140 1010 0000 5194 4100 1007.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami do momentu zapłaty Ceny.

§ VII Odstąpienie Konsumenta od Umowy 

1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie dla Konsumentów.

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 20 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Konsument chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć stosowne oświadczenie  za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu na nr (12) 622 98 10 lub pocztą elektroniczną na adres:[email protected]. Konsument może skorzystać z doręczonego mu wzoru formularza lub wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Jednocześnie Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na stronie Sklepu: www.conrad.pl.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zarówno Sprzedawca, jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) Produkt nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Klienta o szacowanych kosztach przesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres: Conrad Electronic Sp. z o.o. Dział Zwrotów i Reklamacji ul. Jeleniogórska 59-620 7E Gryfów Śląski lub na adres siedziby Sprzedawcy, podany w § 1, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego).

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • W której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • Zawartej w drodze aukcji publicznej.
 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, w sytuacji gdy Koszty dostawy były uzależnione od liczby zakupionych Produktów zostaną one zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje.

14. W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Konsument otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą, o ile wcześniej wystawiona była dla niego faktura.

15. Załącznik - wzór formularza odstąpienia od umowy;

§ VIII Obowiązek dostarczenia Produktu bez wad, reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.

3. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne.

4. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:

 • Naprawy
 • Wymiany Produktu na wolny od wad;
 • Obniżenia Ceny;
 • Odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.

6. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.

7. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Reklamację (np. wypełniony formularz), wadliwy Produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o dowodzie zakupu (np. numer Zamówienia, data) należy wysłać na adres: Conrad Electronic Sp. z o.o. Dział Zwrotów i Reklamacji ul. Jeleniogórska 7E 59-620 Gryfów Śląski.

9. W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, Klient może skontaktować się z BOK.

10. Jeśli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.

12. Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie przed jego terminem zawiadomienia o wadzie.

13. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w art. 566 k.c.

14. Konsument posiada kilka możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

 • Poprzez złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
 • Poprzez złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
 • Poprzez złożenie wniosku do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Poprzez skorzystanie z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: [email protected].

14. Załącznik - wzór formularza reklamacji.

§ IX Gwarancje

1. Informacje o gwarancji znajdują się na stronie Sklepu, w opisie Produktu.
2. Dodatkowo informacje o treści gwarancji i sposobie realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przekazywane są Klientowi w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.
3. W ramach składania reklamacji z tytułu gwarancji Klient może żądać realizacji uprawnień wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ X Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami

1. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy, bądź niewłaściwym wykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie.

 

§ XI Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, jednak są one konieczne do obsługi Zamówienia, zawarcia, wykonania umowy oraz realizacji reklamacji.

3. Sprzedawca przetwarza podane mu w formularzu Zamówienia przez Klienta dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu obsługi Zamówień, zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi reklamacyjnej - za zgodą Klienta wyrażoną podczas składania Zamówienia. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje swoje zobowiązania wobec Klientów.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych: reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, jedynie za zgodą Klienta.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

§ XII Informacje handlowe, opinie Klientów

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym (newsletter), takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.conrad.pl). Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.conrad.pl) w zakładce newsletter.

2. W przypadku otrzymania przez Klienta informacji handlowej zawierającej prośbę o wyrażenie opinii o zakupionym Produkcie, Klient może napisać opinię i zamieścić ją na stronie www.conrad.pl). W takim przypadku, jeśli opinia stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Klient z chwilą udostępnienia opinii Sprzedawcy, udziela nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z utworu przez czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:

 • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2.b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

3. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przechowywał i wyświetlał opinii, zawierającej treści niezgodne z ust. 4 poniżej.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja mieści się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca.

5. Klient zamieszczając opinię wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy lub Sprzedawca komentowali jego wypowiedzi, z poszanowaniem dóbr osobistych.

§ XIII Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

2. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

Załączniki:

Regulamin Kodów Rabatowych (Voucherów)

1. Każdy kod rabatowy może zostać wykorzystany jednorazowo - tylko jeden raz, dla tylko jednego zamówienia.

2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w Okresie Promocji wskazanej przy dostarczeniu Kodu.

3. Po złożeniu zamówienia kod rabatowy należy wpisać w odpowiednie pole.

4. Zniżka przysługuje wtedy, jeżeli suma cen sprzedaży produktów dodanych do koszyka przed wpisaniem kodu rabatowego przekroczy kwotę minimalną określoną w czasie trwanie promocji.

5. Jeżeli kod rabatowy został wpisany poprawnie w odpowiednie pole, a suma cen sprzedaży produktów dodanych do koszyka jest niższa niż kwota minimalna określona w czasie trwania promocji, kod rabatowy jako niewykorzystany, może zostać ponownie wpisany w wyznaczone pole, po uprzednim dodaniu do koszyka produktów za łączną cenę przewyższającą kwotę minimalną.

6. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą.

7. W sytuacji częściowego odstąpienia od  umowy, w ramach której wykorzystano kod rabatowy kwotowy (tj. uprawniający do obniżenia wartości zamówienia o określoną kwotę), zwracana kwota odpowiada cenie produktów, co do których odstąpiono od umowy, o ile wartość zamówienia z tej umowy nadal przekracza kwotę minimalną. W przeciwnym wypadku zwracana kwota odpowiada cenie produktów, co do których odstąpiono od umowy pomniejszonej o kwotę udzielonego rabatu.