Regulamin Systemu Zarządzania Rolami (RMS)

 

1.     Przedmiot niniejszego regulaminu

1.1.    Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie firm, które zamierzają zarejestrować się jako klienci biznesowi i korzystać z funkcji Systemu Zarządzania Rolami („Klienci”, umowa zwana dalej „Umową Uczestnictwa”). Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki, w szczególności warunki zakupu Klienta, staną się częścią Umowy Uczestnictwa tylko wtedy i w zakresie, w jakim Conrad wyraźnie zgodził się na ich stosowanie. Ten wymóg zgody obowiązuje w każdym przypadku, np. także wtedy, gdy Conrad wykonuje swoje usługi bez zastrzeżeń, znając ogólne warunki Klienta.

1.2.     Indywidualne ustalenia zawarte z Klientem w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i poprawki) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem. Dla treści takich umów miarodajna jest pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie Conrada. Jednakże pracownicy Conrada nie są uprawnieni do zawierania z Klientem ustnych ustaleń w związku z umową, które odbiegają od pisemnej umowy lub potwierdzenia przez Conrad lub niniejszego Regulaminu.

1.3.     Prawnie istotne oświadczenia i zawiadomienia, jakie Klient powinien składać Conradowi po zawarciu umowy, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

2.     Zmiana niniejszych Warunków Korzystania

Zamierzone zmiany warunków korzystania zostaną przekazane Klientowi w odpowiednim terminie przed ich wejściem w życie, z zachowaniem tych samych ograniczeń co wcześniej. 

3.            Rejestracja

3.1.     W zakresie rejestracji wymagane jest utworzenie profilu osobistego przez Klienta. Klient zobowiązuje się do podania żądanych danych poprawnie i w pełni, w szczególności także ważnego adresu e-mail. Adres e-mail podany przez Klienta będzie kontaktem pomiędzy Conradem a Klientem. Conrad będzie przesyłać na ten adres kontaktowy wszelkie informacje dotyczące relacji umownej.

3.2.     W ramach procesu rejestracji Klienta może być poproszony o podanie pewnych danych w celu jego identyfikacji i autoryzacji do zawierania umów dla określonej firmy. Te dane mogą być przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, embargom gospodarczym i innym regulacjom dotyczącym kontroli eksportu oraz zwiększenia bezpieczeństwa w serwisie. Więcej szczegółów zawarto w Polityce Prywatności.

3.3.     W przypadku zmian danych, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego dokonania odpowiednich aktualizacji w swoim koncie Klienta. 

3.4.     Jeśli Klient zapomniał swojego hasła, funkcję 'Zapomniałeś hasła' można wykorzystać, aby poprosić o przesłanie nowego hasła na podany adres e-mail.

3.5.     Klient zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i nieujawniania go nawet na żądanie. Conrad informuje Klienta, że pracownicy lub agenci Conrada nie są upoważnieni do prośby o podanie hasła Klienta. Hasło musi być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Conrada, jeśli istnieje powód do obaw, że osoby trzecie mogły uzyskać wiedzę o haśle lub mogły je wykorzystać do przeprowadzenia transakcji.  

3.6.     Konto Klienta w Conradzie jest zazwyczaj nieprzenoszalne.

3.7.     Twórca konta Klienta musi (i) być upoważniony do działania w imieniu i związania Klienta, (ii) posiadać wszystkie niezbędne prawa, uprawnienia i autorytet do zawarcia tej Umowy, (iii) działać jako przedsiębiorca. Przedsiębiorcą w tym sensie jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka o zdolności prawnej, która, zawierając czynność prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej. Co więcej wszystkie rodzaje władz publicznych (centralnych, lokalnych lub organów publicznych) i organizacji non-profit.

3.8.     Twórca konta Klienta może zarządzać wszystkimi przechowywanymi tam danymi jako administrator. Twórca musi zapewnić, że ma odpowiednią władzę w swojej firmie w tym celu. W przypadku niezgodności, Conrad ma prawo według własnego uznania żądać odpowiedniego dowodu takiej władzy.

3.9.     Konto Klienta może zostać przekształcone w profil firmy. Poniższe warunki dotyczą profili firm:

3.9.1     Przy tworzeniu profilu firmy osoba, która przekształca swoje konto Klienta w nowy profil firmy, zazwyczaj zostaje przypisana do roli administratora. Postanowienia punktu 3.8 zdania 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3.9.2     Administrator profilu firmy ma prawo zarejestrować i zaprosić innych członków swojej firmy, którzy jeszcze nie mają konta Klienta. W trakcie tego procesu, musi przypisać rolę zaproszonemu (dodatkowy administrator/zakupowiec/księgowy).

3.9.3     Pracownicy firmy, którzy już posiadają własne konto Klienta, ale nie należą do żadnego profilu firmy, zostaną automatycznie poinformowani o istnieniu profilu firmy i zaproszeni do jego dołączenia. Jeśli osoba zaproszona nie odpowie administratorowi w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zaproszenia, administrator ma możliwość poproszenia Conrada o zamknięcie konta Klienta osoby zaproszonej.

3.10      Istnienie profilu firmy nie przeszkadza w tworzeniu innego. Conrad nie jest zobowiązany do zestawienia profili firm.