Warunki korzystania z usługi ocen i recenzji

Regulamin  Usługi Dodawania Opinii

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje postępowanie związane w wyrażaniem opinii przez Użytkowników za pośrednictwem usługi dodawania Opinii oferowanej przez Conrad Electronic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dalej jako Conrad, na stronie internetowej http://www.conrad.pl (dalej zwana "Usługa Dodawania Opinii").
 2. Użytkownik przesyłając do serwisu http://www.conrad.pl. Opinię produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin serwisu Conrad dostępny tutaj: LINK DO REGULAMINU oraz Polityka Prywatności: LINK.
 4. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania Opinii przez Klienta na stronie internetowej.

§ 2 Zasady zamieszczania opinii:

 1. Opinią Użytkownika są zamieszczone przez niego oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek inne informacje, zawierające subiektywną ocenę Użytkownika o Produktach oferowanych przez Conrad (zwane dalej Opinie). Conrad nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Opinii.
 2. Opinie będą zamieszczanie w serwisie pod warunkiem, że będą napisane w języku polskim.
 3. W celu opublikowania opinii Użytkownik podaje za pośrednictwem formularza następujące dane: adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), oraz nick. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu kontaktu Conrad z Użytkownikiem w związku z zamieszczoną Opinią.
 4. Nick wybrany przez Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani dobrych obyczajów. Jeżeli Conrad uzna, że użyty przez Użytkownika nick jest niestosowny, nick zostanie usunięty.
 5. Conrad nie redaguje Opinii zamieszczonych przez Użytkowników. Conrad zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści publikowanej Opinii, w tym także prawo do usunięcia Opinii lub odmowy jej publikacji w szczególności, gdy Opinie:
 • naruszają obowiązujące przepisy, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 • zawierają treści reklamowe, cenniki, oferty, odwołania lub linki do innych produktów, firm i portali,
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, adresy URL itp.,
 • naruszają prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej),
 • nie dotyczą opiniowanego produktu oraz nie mają wartości merytorycznej,
 • mają charakter spamu.

    6. Użytkownik oświadcza, że:

 • jest autorem Opinii i przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Opinii a jego Opinia nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich,
 • ukończył co najmniej 13 lat,
 • Opinia dodawana przez Użytkownika nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu,
 • nie będzie zamieszczać Opinii fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd oraz naruszających prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej), dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego,
 • nie będzie zamieszczać Opinii wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierających treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 • nie będzie zamieszczać Opinii z tytułu których Użytkownik otrzymał wynagrodzenie,
 • nie będzie zamieszczać Opinii zawierających treści reklamowe, cenniki, oferty, odwołania lub linki do innych produktów, firm i portali, a także Opinii zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, adresy URL itp., wirusy komputerowe lub inne szkodliwe oprogramowanie.

        7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie zamieszczone przez niego w Serwisie.

        8. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

        9. Opinia Użytkownika dla produktu wyrażona w formie gwiazdek wyliczona jest jako średnia na podstawie wszystkich zamieszczonych Opinii Użytkowników. ).  

§ 3 Prawa autorskie

 1. Z chwilą zamieszczenia Opinii, Użytkownik udziela Conrad niewyłącznej, nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie i czasowo oraz nieprzenaszalnej licencji do korzystanie przez Conrad z Opinii.
 2. Udzielenie licencji obejmuje prawo do (pola eksploatacji):
 • rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i odtworzenie,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
 • wprowadzanie do pamięci komputera,wykorzystanie Opinii w całości lub w części w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w newsleterze oraz we wszystkich innych materiałach promujących Conrad  

       3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Conrad opartych na prawach do Opinii, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Conrad przed takimi roszczeniami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Conrad do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Conrad do toczących się przeciwko niemu postępowań. Ponadto, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Conrad kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 4 Dane osobowe

 1. W ramach realizacji niniejszej usługi dodawania Opinii, Conrad przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
 • Nick,
 • adres e-mail.

       2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów realizacji niniejszej usługi.

       3. Conrad przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi dodawania opinii.

       4. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Conrad.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Conrad zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Conrad.